Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

HEALTHY IN TURKEY

(Bir AGM Stratejik Çözümler Turizm Sağlık ve Kreş Hizmetleri Dış Ticaret A. Ş. Markası)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla AGM Stratejik Çözümler Turizm Sağlık ve Kreş Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş. (“AGM” veya “Healthy in Turkey”) tarafından, her türlü kişisel veriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla AGM tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak merkez adresi Birlik Mahallesi 488.Sokak No:7 Ankara’da bulunan AGM tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. AGM TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel verileriniz AGM tarafından sağlanmakta olan Türkiye’deki hastanelerde alacağınız tıbbi tetkik, teşhis, tedavi ve bakım aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, AGM tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, AGM personeli tarafından Healthy in Turkkey web sitesi, Healthy in Turkey online hasta bilgi formları, cep telefonu mesajlaşma kanalları, elektronik posta, telefon görüşmesi veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,
 • Sağlık Bilgileriniz: Mevcut/bilinen hastalık ve özel sağlık durumlarınız, önceki ameliyat ve tedavileriniz de dahil olmak üzere tıbbi geçmişiniz, kullandığınız ilaçlar, Türkiye’deki hastanelerde tıbbi teşhis ve tedavi prosedürlerini etkileyebilecek hastalık/fobi/alerji ve sair sağlık ve psikoloji durumları, kadınlar için hamilelik/emzirme bilgileri, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi tetkik, teşhis, tedavi ve/veya bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz,
 • Refakatçi(ler) ve Hasta Yakını Bilgileri: Türkiye’de bulunduğunuz süre boyunca size refakat edecek kişinin/kişilerin adı, soyadı, pasaport numarası, tabiiyeti, telefon numaraları, elektronik posta adresi ve sair iletişim bilgileri ile gerekli durumlarda ulaşılacak ilk yakınınızın adı, soyadı, yakınlık dereceniz, tabiiyeti, telefon numaraları, elektronik posta adresi ve sair iletişim bilgileri,
 • www.healthyinturkey.com ve http://www.healthyinturkey.com/tr/ sitesine, https://healthyinturkey.com/tr/inquiry-form bağlantısı üzerinden, https://healthyinturkey.com/tr/inquiry-form bağlantısı üzerinden, https://form.jotform.com/203165321639957 bağlantısı üzerinden veya https://form.jotform.com/203172432612949 bağlantısı üzerinden AGM’ye gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz,
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve yurt dışındaki ve/veya Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

AGM tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıda belirtilen amaç ve sebepler ve aşağıda sayılanlar ile benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Türkiye’deki hastanelerde alacağınız tıbbi tetkik, teşhis, tedavi ve bakım aracılık hizmetlerinin sunulması,
 • Tıbbi tetkik, teşhis, tedavi ve/veya bakım hizmetleri amacıyla geleceğiniz Türkiye’deki hastane ve/veya sağlık kuruluşunu geçmiş/mevcut sağlık durumunuz, refakatçi ve gerekli durumlarda ulaşılacak ilk yakınınızın iletişim bilgileri ile ilgili bilgilendirme yapılması,
 • AGM’nin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirilme çalışmalarının yerine getirilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, artırılması ve araştırılması,
 • Türkiye’deki hastane/sağlık kuruluşlarından randevu almanız halinde randevu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Healthy in Turkey kampanyalarına katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydalarının tasarlanabilmesi ve iletilebilmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz AGM’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda, hem de fiziki ortamda muhafaza edilebilecektir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun ve sair mevzuat kapsamında, AGM tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Türkiye’deki hastaneler ve/veya sağlık kuruluşları ile buralarda görevli Türk ve/veya yabancı uyruklu doktorlara ve sağlık personeline, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sigorta şirketlerine, AGM’nin iş ortaklarına ve tedarikçilerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz AGM tarafından yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar veya anketler dahilinde; elektronik ortamda ise e-postalar, web sitelerimiz, yabancı dillerde online hasta bilgi formlarımız, sosyal medya hesaplarımız ile sözlü, yazılı ve benzeri kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında vereceğiniz açık rızanız ile ve aynı maddenin 2. Fıkrası kapsamında; a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanuni veri işleme şartları uyarınca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenecektir.

Kanun’un 6. Maddesinin 1. Fıkrasında sayılan Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aynı maddenin 3. fıkrasına uygun olarak ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenecektir.

İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak yukarıda sayıldığı gibi Kanun’un 5. Maddesinde yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz:

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Birlik Mahallesi 488.Sokak No:7 Ankara’da bulunan AGM adresine bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla ulaştırabilir veya kvkk@healthyinturkey.com adresine e-posta göndererek başvuru yapabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AÇIK RIZA METNİ

 

AGM Stratejik Çözümler Turizm Sağlık ve Kreş Hizmetleri Dış Ticaret A.Ş. (“AGM”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bize, fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar veya anketler dahilinde; elektronik ortamda ise e-postalar, web sitelerimiz, yabancı dillerde online hasta bilgi formlarımız, sosyal medya hesaplarımız ile sözlü, yazılı ve benzeri kanallarla ilettiğiniz tüm özel nitelikli kişisel verileriniz dahil kişisel verileriniz  Türkiye’deki hastanelerde alacağınız tıbbi tetkik, teşhis, tedavi ve bakım aracılık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve size sunulan Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile toplanmaktadır. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, AGM tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta olup, mevzuat uyarınca, talebinizin yerine getirilmesi, hizmetlerimizin temini ve/veya sözleşmenizin gerektirdiği ölçüde Türkiye’deki hastaneler ve/veya sağlık kuruluşları ile buralarda görevli Türk ve/veya yabancı uyruklu doktorlar ve sağlık personeli, sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sigorta şirketleri, AGM’nin iş ortakları ve tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve yetkili gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. Şirketimiz tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” maddesi uyarınca hazırlanan ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarınızla ilgili size sunulan “Aydınlatma Metni”ni okumanızı rica ederiz. Aşağıda yer alan birinci kutucuğu işaretleyerek bu hususları kabul etmiş olursunuz.

 

 

Healthy in Turkey
Hizmet Talep Formu
Türkiye'deki en uygun tedaviyi bulmanıza yardımcı olacağız. Hadi Başlayalım